OD SMIGLA - INFORMACJA O LIKWIDACJI
Likwidator Stowarzyszenia Promocji Lotnictwa „Od Smigła” z siedziba w Czarżu, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000385038, podaje do publicznej wiadomosci, że na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków w/w Stowarzyszenia z dnia 29.04.2017r dot. rozwiazania Stowarzyszenia oraz postanowienia Sadu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 11.05.2017r (sygn. BY.XIII NS-REJ.KRS/005559/17/096) Stowarzyszenie przeszło w stan likwidacji.


Jednoosobowo Stowarzyszenie reprezentuje likwidator Michał Płończak.


Wobec powyższego, likwidator wzywa do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Promocji Lotnictwa „Od Smigła” w terminie do 15.07.2017r na adres siedziby Stowarzyszenia: Likwidator Stowarzyszenia Promocji Lotnictwa „Od Śmigła”, ul. Bałtycka 24, 86-070 Czarże lub droga mailowa michal.plonczak@odsmigla.com.